Akyldarlyk meditasiýasy görkezildi: Amal etmegiň peýdalary we usullary

Gysga düşündiriş:


  • 标题: 内容
  • 标题: 内容

Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Giriş Häzirki döwürde çalt depginde ösýän we dartgynly dünýäde köp adamlar durmuşynda rahatlygy, asudalygy we aýdyňlygy tapmagyň usuly hökmünde pikirlenmek meditasiýasyna ýüz tutýarlar. Akyldar pikirlenmek, ünsüňizi jemlemegi öz içine alýan amaldyr

  • Öňki:
  • Indiki: